RAFI集团

RAFI GmbH & Co. KG, D-88276 Berg 德国拉芬斯堡

机电元件,操控系统,电子/EMS

电话:+49 751 89-0

邮箱:info@remove-this.rafi.de

 

 

RAFI Eltec GmbH, D-88662  德国于伯林根

电子/EMS
电话:+49 7551 8000-0

邮箱:vertrieb@remove-this.rafi-eltec.de

 

RAFI Systec GmbH & Co. KG, D-88339 德国巴德瓦德西
操控系统
电话:+49 7524 9728-0

邮箱:info@remove-this.rafi-systec.de

 

RAFI Hungaria KFT H-5400 匈牙利迈泽图尔

机电元件,操控系统,电子/EMS

电话:+36 563 51-352

邮箱: rafi.hungaria@remove-this.rafi.hu

 

RAFI France s.a.r.l., F-77220  法国格莱·茨阿美维拉斯
机电元件, 操控系统
电话:+33 164 061 400

邮箱:info@remove-this.rafi-france.fr

 

RAFI Italia S.r.l. I-20040  意大利坎比亚戈(米兰)
机电元件,操控系统
电话:+39 02 950 693-1

邮箱:info@remove-this.rafi-italia.it

 

RAFI USA Inc. 林恩伍德, WA 98037, 美国
机电元件, 操控系统
电话:+1 425 670 630-0

邮箱:info@rafi-usa.us

 

纳安斐电子(上海)有限公司

机电元件,操控系统,电子/EMS

办公地址:上海市闵行区合川路2679号虹桥国际商务广场B座306-308室,邮编201103

工厂地址:上海市青浦区天辰路1855号4、8号厂房,邮编201712

电话:+86 21 6477 2528

邮箱: info@rafi-electronics.cn

 

联系我们

纳安斐电子(上海)有限公司


办公室:

上海市合川路 2679 号虹桥国际商务广场 B 座306、307单元
厂房:

上海市青浦区天辰路1855号4号、8号厂房
电话: +86 21 64772528
传真: +86 21 64772527